Data Protection Policy

Läs mer om vår Integritetspolicy här

Cevoid - Dela dina bilder med oss

TEFAL - OBH Nordica Group AB ("Koncernen", "vi", "oss") fäster stor vikt vid skyddet av din integritet. Inom ramen för Koncernens verksamhet, särskilt när du interagerar med oss och/eller med våra produkter, behandlar vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig ("personuppgifter"). Syftet med detta meddelande är att ge dig information om hur dina personuppgifter behandlas av koncernen.

1. Kategorier av personuppgifter

I enlighet med principen om relevans och minimering av personuppgifter kommer koncernen endast att behandla personuppgifter som är absolut nödvändiga för de ändamål som anges i detta meddelande.
Sådana personuppgifter tillhör följande kategorier :

 • "Identitetsuppgifter", det användarnamn som används för att publicera inlägg på sociala medier;
 • "Fotografier": bilder som offentliggörs på sociala medier;
 • "Ytterligare uppgifter": inklusive alla uppgifter som publiceras i samband med det innehåll som publiceras på sociala medier.

I de flesta fall samlas dessa uppgifter in direkt från dig. De kan dock också samlas in från tredje part (t.ex. andra enheter i koncernen etc.).

2. Ändamål och rättslig grund

Koncernen behandlar personuppgifter som tillhör de ovan nämnda kategorierna för följande ändamål:

Syfte: För att vi ska kunna samla in det innehåll du publicerar på sociala medier och publicera det på koncernens webbplatser för att marknadsföra våra produkter.

Rättslig grund: Behandlingen baseras på ditt samtycke.
I vissa fall kommer vi att ta fram statistik, marknadsundersökningar och analysera trender i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. För att göra detta kommer vi att använda anonymiserad information i aggregerat format, vilket innebär att det inte kommer att vara möjligt att personligen identifiera dig direkt eller indirekt.

3. Tillhandahållande av personuppgifter

I allmänhet är tillhandahållandet av dina personuppgifter frivilligt. Under vissa omständigheter kan koncernen dock vara skyldig enligt lag att behandla dina personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning. I andra fall, även om insamlingen av dina uppgifter inte krävs enligt lag, måste vi samla in dina uppgifter eftersom det är ett avtalskrav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med dig. Om du vägrar att förse oss med de relaterade personuppgifterna skulle koncernen inte kunna sälja sina produkter till dig/förse dig med sina tjänster.

4. Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan delas med andra enheter inom Groupe SEB (en lista över Groupe SEB:s varumärken finns på denna adress: https://www.groupeseb.com/en/our-brands).

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning kan personuppgifter dessutom delas med tredjepartsmottagare som tillhör nedanstående kategorier:

 • kommersiella partner (t.ex. företag som deltar i evenemang med gemensamt varumärke med koncernen);
 • tekniska leverantörer (t.ex. hosting-, säkerhets- och IT-övervakningsföretag, programvaruleverantörer);
 • leverantörer av marknadsföringstjänster (t.ex. reklambyråer, leverantörer av recensioner/verifierade recensioner, marknadsundersökningskonsulter eller företag som låter oss anordna utlottningar av priser, tävlingar och/eller kampanjer)
 • Leverantörer av kundrelationer (t.ex. kundtjänstföretag, leverantörer av kontohantering, leverantörer av säljstöd).
 • Försäljnings- och logistikleverantörer (t.ex. säljstöd, logistik- och/eller transportföretag);
 • professionella rådgivare eller konsulter (t.ex. externa revisorer, advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag);
 • efterföljande bolag i händelse av en fusion eller ett förvärv, och,
 • mer generellt, alla personer eller enheter till vilka vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter av en behörig domstol eller av en statlig myndighet, skattemyndighet eller annan tillsynsmyndighet, brottsbekämpande myndighet eller liknande organ.

5. Överföring av personuppgifter

När de inte är belägna i ditt hemland är de mottagare som nämns ovan i allmänhet belägna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller i länder som tillhandahåller en adekvat nivå av skydd för personuppgifter.
I vissa fall kan dock personuppgifter överföras till ett land som inte säkerställer en tillräcklig nivå av integritetsskydd. I detta fall kommer koncernen att se till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, t.ex. användning av "standardavtalsklausuler" som antagits av Europeiska kommissionen (mer information kan erhållas på följande adress: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Vid behov kommer vi också att be om ditt samtycke till överföringen av dina personuppgifter.

6. Bevarande av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för (med beaktande av tillämpliga preskriptionstider för fastställande eller försvar av rättsliga anspråk).

För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt samt tillämpliga rättsliga krav.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre direkt eller indirekt kan kopplas till dig) för forsknings- eller statistiska ändamål, i vilket fall vi har rätt att använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

7. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång, vilket innebär att du kan begära att få tillgång till alla eller delar av de personuppgifter som rör dig.
 • Rätt till rättelse, vilket innebär att du kan be oss rätta personuppgifter som rör dig och som är felaktiga eller inaktuella.
 • Rätt till radering, vilket innebär att du under vissa omständigheter kan be oss att radera alla eller delar av dina personuppgifter, särskilt om de inte längre är nödvändiga för att uppfylla de syften för vilka de har samlats in.
 • Rätt till invändning, vilket innebär att du under vissa omständigheter kan invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig. Vi vill dock uppmärksamma dig på att vi kan vara tvungna att fortsätta behandla sådana personuppgifter om det finns tvingande berättigade skäl eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till begränsning, vilket innebär att du under vissa omständigheter kan begära att personuppgifter som rör dig behandlas på ett begränsat sätt, om du ifrågasätter personuppgifternas korrekthet, om du har gjort en invändning mot behandlingen, om behandlingen av personuppgifter är olaglig och du motsätter dig radering och istället begär begränsning eller om personuppgifterna inte längre behövs av oss men du kräver att personuppgifterna bevaras för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
 • Rätt till portabilitet, vilket innebär att du kan begära att personuppgifter som rör dig exporteras i ett maskinläsbart format till en tredje part, när deras behandling utförs på automatiserade sätt och baseras på ett avtal eller ditt samtycke.
 • Rätt att återkalla samtycke, vilket innebär att du, när en behandling baseras på ditt samtycke, när som helst kan återkalla detta samtycke. Ett sådant återkallande påverkar dock inte lagligheten i den behandling som skedde innan samtycket återkallades.

Du har också rätt att definiera direktiv om bevarande, radering och kommunikation av dina personuppgifter efter din död.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att gå direkt till sidan "Kontakta oss" på våra webbplatser eller genom att kontakta vår kundtjänst via det telefonnummer som anges i den relevanta applikationen.

Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i det land där du är bosatt eller där du anser att ett problem i samband med användningen av dina personuppgifter har uppstått.

8. Dina marknadsföringspreferenser

I enlighet med dina preferenser, om du har samtyckt till att ta emot sådan kommunikation, kan vi skicka reklam och kommersiella erbjudanden som sannolikt intresserar dig om produkter och tjänster som erbjuds av koncernen eller andra varumärken i Groupe SEB, via post, e-post, SMS och push-notiser, och från våra partners, när det är tillämpligt.

Du kan när som helst välja att inte ta emot sådana marknadsföringsmeddelanden via den avregistreringslänk som finns i de relevanta meddelandena, via parametrarna i din smartphone eller surfplatta eller genom att logga in på din kundsida.

9. Kontakta oss

Du kan kontakta koncernen på följande adress:
TEFAL - OBH Nordica Group AB, Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg, Sverige

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du också kontakta oss på https://legal.groupeseb.com/Privacy/contact.html.

10. Uppdateringar

Detta informationsmeddelande uppdaterades senast den 23 maj, 2023.