OBH Nordica

OBH Nordica

Internationell begränsad garanti

Garanti

OBH NORDICA garantin omfattar material- och/eller fabrikationsfel som uppkommer under garantiperioden, dvs. den perioden som garantin är giltig i och som börjar räknas fr.o.m. den datum som konsumenten köper produkten. Garantin omfattar de länder *** som är med på listan över länderna med start från det ursprungliga inköpsdatum eller leveransdatum.

*** Om ett produkt köpts i ett listat land och sedan använts i ett annat listat land gäller den internationella OBH NORDICA- garantin som gäller i det land där produkten använts, även om den införskaffats i ett annat listat land där garantiperioden inte är densamma. Det kan ta längre tid att reparera ett produkt som köpts i ett annat land än det land där produkten använts, såvida den inte även säljs av OBH NORDICA i användningslandet.

I de fall där produkten inte kan repareras i det nya landet berättigar den internationella OBH NORDICA-garantin endast till byte till ett annat, snarlik produkt eller till ett alternativ produkt i samma prisklass, där det är möjligt.

Denna internationella garanti täcker alla kostnader relaterade till åtgärdandet av en bevisat defekt produkt, så att den återgår till att uppfylla de ursprungliga produktspecifikationerna. Detta kan ske genom reparation eller genom ersättning av bristfälliga delar. I vissa fall, om OBH NORDICA finner det lämpligt, kan hela produkten bytas ut mot en motsvarande eller bättre, istället för att den ursprungliga produkten repareras. Denna garanti berättigar uteslutande till reparation eller ersättning på de villkor som anges här, och det är också OBH NORDICAs enda utfästelse när det gäller garantin.

Vid behov kan denna produkt repareras av OBH NORDICA, under och efter garantiperioden.

Tillbehör, förbrukningsartiklar och utbytesdelar för slutanvändare kan köpas i mån av lokal tillgänglighet, i enlighet med informationen på OBH NORDICAs webbplats www.obhnordica.com

Begränsning för icke-hemmabruk

Vid icke-hemmabruk och/eller icke-privat användning gäller endast OBH NORDICAs kommersiella garanti på 1 år.

Villkor och undantag

OBH Nordica har ingen skyldighet att reparera eller byta ut någon produkt där ett inköpsbevis inte tillhandhålls. Produkten kan lämnas personligen till något av OBH Nordicas auktoriserade servicecenter, eller paketeras på lämpligt sätt och returneras som rekommenderad försändelse (eller motsvarande posttjänst) till ett auktoriserat OBH Nordicas-servicecenter.

Du hittar adressuppgifterna för varje lands auktoriserade OBH Nordica-servicecenter på vår hemsida (www.obhnordica.se) eller genom att ringa oss på det aktuella landets telefonnummer, som du hittar i vår förteckning över länder. För att kunna erbjuda bästa möjliga service och ständigt förbättra kundnöjdheten, kan OBH Nordica skicka en enkät till alla kunder som fått sin produkt reparerad eller utbytt i ett OBH Nordica auktoriserat servicecenter.

Den internationella OBH Nordica-garantin gäller enbart produkter som köps in och används för hushållsbruk och gäller inte skador eller fel som kan ha uppstått till följd av felaktig eller onormal användning, vanvård eller då användaren inte följt manualer och skötselanvisningar, obehörig reparation av produkten, bristfällig förpackning av ägaren eller felaktiga transportörer hantering. Garantin gäller inte heller vid slitage till följd av normal användning och underhåll eller för ersättning av förbrukningsdelar.

Ingen garanti lämnas

  • vid användning med fel typ av vatten
  • vid skador eller dåliga resultat på grund av felaktig spänning eller frekvens som är upplyst på produktets specifikation.
  • vid kalkavlagringar (vid avkalkning måste alltid anvisningarna följas)
  • vid mekaniska skador och överbelastning
  • vid skador på glas- eller porslinsdelar i produkten
  • i samband med olyckor såsom brand, översvämning, etc.
  • vid inträngande av vatten, damm eller insekter i produkten (exklusive producter som är särskilt utformade för att fånga insekter)
  • omfattande professionell användning som en del av ett företags huvudsakliga verksamhet
  • skador från blixnedslag eller överspänning.

Konsumenternas rättsliga rättigheter

Denna internationella OBH NORDICA-garanti påverkar inte konsumentens rättsliga rättigheter eller sådana rättigheter som är tvingande enligt lag. Garantin påverkar inte heller rättigheterna gentemot återförsäljaren som sålt produkten till konsumenten. Denna garanti ger konsumenten specifika rättsliga rättigheter, och konsumenten kan även ha andra rättsliga rättigheter som skiljer sig åt mellan olika länder. Konsumenten är i sin fulla rätt att åberopa sådana rättigheter.

OBH NORDICA är registrerade varumärken som tillhör Tefal-OBH Nordica Group AB. Förvara detta dokument om du vill göra anspråk på garantin.